B艂膮d
 • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character

Podsumowanie targ體 EuroGastro i WorldHotel 2017

EuroGastro i WorldHotel wyznacznikiem jako禼i bran縴 HoReCa


Zako馽zy硑 si 21. Mi阣zynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 oraz 10. Mi阣zynarodowe Targi Wyposa縠nia Obiekt體 Noclegowych WorldHotel 2017. Ofert zaprezentowa硂 273 wystawc體 z 15 kraj體, a Centrum Targowo-Kongresowe w dniach 5-7 kwietnia odwiedzi硂 19 457 os骲.

Przedstawiciele bran縴 gastronomicznej i hotelarskiej zapoznali si z najnowszymi trendami rynkowymi oraz wzi阬i udzia w interesuj眂ych szkoleniach. Dodatkow atrakcj stanowi硑 konkursy kulinarne organizowane przez znanych i cenionych szef體 kuchni.

Targi dla bran縴 HoReCa

Wyj眛kowa oferta wystawc體 przyci眊n瓿a wielu odwiedzaj眂ych. ? To s targi bran縪we, nie ma tu przypadkowych os骲. Przychodz do nas przedstawiciele restauracji, hoteli oraz lokali gastronomicznych ? m體i砤 Ruth Piekarska-Stefanini, projekt mened縠r sp蟪ki Arexpol Products Poland, dystrybutora najwy縠j jako禼i oliwy i szynki Jam髇 Ib閞ico z Hiszpanii. ? iadomo舵 Polak體 w zakresie 縴wienia wzrasta, a dodatkowo nasze spo砮cze駍two lubi nowo禼i ? doda砤 wskazuj眂 na ekologiczn oliw z drobinkami 23-karatowego z硂ta.

Dopracowane w ka縟ym szczeg髄e stoiska odzwierciedla硑 wysok jako舵 oferowanych produkt體 oraz trosk o klienta. ? Na targach chcemy zaprezentowa si i zaznaczy obecno舵 na rynku gastronomicznym. Zale縴 nam, aby pokaza si restauratorom i dostarczy im inspiracji, dlatego przedstawiamy gotowe rozwi眤ania, kt髍e mog podsun辨 pomys硑, jak najlepiej wykorzysta nasze produkty ? powiedzia Cezary Furmanowicz, dyrektor dzia硊 marketingu firmy Selgros, kt髍a poprzez smaczne degustacje promowa砤 now mark produkt體 Premium Transgourmet, a w秗骴 nich m.in. olej balsamiczny czy fermentowany pieprz.

W gronie wystawc體 znalaz硂 si 40 zagranicznych firm, kt髍e dostrzeg硑 potencja polskiego rynku gastronomicznego. ? Jeste秏y w硂skim producentem wysokiej jako禼i wyposa縠nia kuchennego oraz innowacyjnych piec體 konwekcyjno-parowych. Po raz pierwszy przyjechali秏y na EuroGastro, aby znale兼 po秗ednik體 i przedstawi klientom nasz mark. Posiadamy idealne rozwi眤ania dla polskiego rynku HoReCa, kt髍y ceni produkty najwy縮zej jako禼i ? m體i砤 Martina Giacomini, przedstawiciel handlowy firmy Tecnoinox. Na stoisku firmy szef kuchni Luciano Fraschetti serwowa w硂skie specja硑 prosto z pieca.

R體nolegle z Targami EuroGastro odby硑 si Targi WorldHotel, co 秝ietnie uzupe硁ia硂 ofert dla bran縴 HoReCa. Krystyna Blatsios z firmy Greno oferuj眂ej najwy縮zej jako禼i tekstylia hotelowe potwierdzi砤, 縠 to bardzo udane po潮czenie. ? Wystawiali秏y si wcze秐iej na WorldHotel, zauwa縴li秏y, 縠 po潮czenie ich z EuroGastro wp硑n瓿o korzystnie na liczb odwiedzaj眂ych nas klient體 i mamy nadziej, 縠 prze硂縴 si to na realizacje. Odwiedzaj nas przede wszystkim przedstawiciele hoteli oraz osoby pracuj眂e w gastronomii ? potwierdzi砤.

Z kolei Alfred Hauptmann, dyrektor zarz眃zaj眂y sp蟪ki MEIKO Clean Solutions, znanej z profesjonalnej technologii zmywania, mycia i dezynfekcji, podkre秎i rang wydarzenia. ? By砮m ju na blisko 100 imprezach targowych i mog 秏ia硂 powiedzie, 縠 EuroGastro to dobry poziom europejski. To najwi阫sze krajowe targi, na kt髍ych obecni s najwa縩iejsi gracze, a ca硂舵 odzwierciedla polski rynek HoReCa ? m體i.

Wyj眛kowa oferta wystawc體

Powierzchnia wystawiennicza podzielona zosta砤 na cztery sektory, a kompleksowa oferta wystawc體 by砤 imponuj眂a. W cz甓ci po秝i阠onej wyposa縠niu zaplecza kuchennego przedstawiciele handlowi z u秏iechem prezentowali nowo禼i. ? To jedyna patelnia indukcyjna na 秝iecie z mo縧iwo禼i ustawienia temperatury z precyzj do 1?C. O utrzymanie temperatury podczas gotowania czy sma縠nia dba dwana禼ie czujnik體 innowacyjnego systemu RTCSmp rozmieszczonych na ca砮j powierzchni. Dzi阫i temu potrawa powstaje w bardzo kr髏kim czasie i nie traci warto禼i od縴wczych. Dodatkow zalet jest znikoma ilo舵 ciep砤 wydostaj眂a si na kuchni, a tak縠 ogromna energooszcz阣no舵 podczas procesu przygotowywania da ? m體i podczas pokazu przygotowania Strogonowa Tomasz Krake, szef korporacyjny Polski, Litwy, twy i Estonii firmy Welbilt, producenta wysokiej jako禼i urz眃ze kuchennych.

Atrakcj w postaci specjalnej konstrukcji Innovation Box przygotowa r體nie specjalista od przemys硂wych system體 zmywania, czyli firma Winterhalter Gastronom Polska. Podczas prezentacji przypominaj眂ej seans w kinie, odwiedzaj眂y zapoznawali si z ofert Pay per Wash polegaj眂 na rozliczaniu faktycznego zu縴cia sprz阾u oraz aplikacj Connected Wash. ? Dzi阫i tej ostatniej osoby w kuchni czy mened縠r restauracji maj mo縧iwo舵 podgl眃u wszystkich etap體 pracy zmywarki. Mo縩a mie te pe硁 kontrol bezpiecze駍twa i optymalizacji proces體 zmywania. Rozwi眤anie wdro縴li秏y jako pierwsi. Jest to innowacja, kt髍a ju przechodzi w standard ? opowiada Marcin Wajda, dyrektor ds. marketingu i PR firmy.

Wystawcy pod笨aj眂 za nowymi trendami wyszli naprzeciw oczekiwaniom biznesu foodtruckowego, kt髍ego popularno舵 wci笨 ro秐ie. Firma RATIONAL zaprezentowa砤 na targach innowacyjny sprz阾 SelfCookingCenter? XS. ? To jest nasze najmniejsze urz眃zenie konwekcyjno-parowe, kt髍e idealnie wpasowuje si do ka縟ej kuchni i foodtrucka. Nie zabiera powierzchni blatu roboczego i zast阷uje kilka urz眃ze, kt髍e normalnie nie zmie禼i硑by si w jego przestrzeni. Inteligentne procesy SelfCookingCenter? XS umo縧iwiaj gotowanie, grillowanie czy zapiekanie, co pozwala przygotowa zar體no ryb, sznycel, pizz, jak i r罂nego rodzaju desery ? m體i Daniel Sielicki, National Corporate Chef RATIONAL.

W drugim sektorze odwiedzaj眂y zapoznawali si z wyposa縠niem sal restauracyjnych, bar體 oraz obiekt體 hotelowych. Tutaj zainteresowanie budzi砤 stworzona specjalnie z my秎 o targach maszyna do drink體, urz眃zenia do produkcji lod體 i deser體 czy designerskie ekspresy do kawy. Uwag przykuwa硑 爎eprezentacyjne mini browary, r體nie elegancko wygl眃a砤 porcelana, zjawiskowe kryszta硂we 縴randole czy bielizna sto硂wa. ? Prezentujemy nowe kolekcje na rok 2017, w tym m.in. wzory komunijne i wielkanocne. Tradycj w polskiej gastronomii jest u縴wanie w wi阫szo禼i serwetek jednobarwnych, jednak staramy si przekonywa klient體 do nakrywania sto丑w wzorzystymi kolekcjami. Pokazujemy jak niewielkim kosztem mo縩a dopasowa wystr骿 restauracji stosownie do okazji lub pory roku ? m體i砤 Julita Lewandowska, mened縠r ds. sprzeda縴 sp蟪ki Duni Sales Poland, dostarczaj眂ej jednorazowe nakrycia sto硊 oraz opakowania do gastronomii.

Targowi go禼ie ch阾nie przysiadali te w pokoju hotelowym zaaran縪wanym przez firm Andropol. W秗骴 nowo禼i firmy, kt髍a mo縠 pochwali si 110-letni tradycj, znalaz硑 si r阠zniki barwione kadziowo. ? To metoda, kt髍a pozwala na bezpieczne pranie w temperaturze 90?C bez utraty koloru. Produkt powsta w wyniku zapotrzebowania zg硂szonego przez hotele posiadaj眂e spa ? m體i砤 Katarzyna Bogda駍ka z dzia硊 promocji i reklamy. Doda砤 tak縠, 縠 EuroGastro to priorytetowe wydarzenie targowe dla firmy w ci眊u roku, st眃 pozyskiwanych jest wiele nowych kontakt體, a potem zam體ie.


Kolejny sektor tworzy硑 縴wno舵 i napoje, cukiernictwo i lodziarstwo wykraczaj眂e poza dotychczasowe horyzonty smakowe. ? Kierujemy nasz produkt do w砤禼icieli restauracji du縴ch miast Polski i staramy si otworzy ich na smaki po硊dnia. Chcemy pokaza w硂sk kultur, w kt髍ej oliwa jest osobnym sk砤dnikiem, a nie dodatkiem. Mo縩a j te 秝ietnie wyeksponowa w lokalu ? przekonywa砤 do produkt體 Olio d?Autore Urszula Rzepczak, w砤禼icielka firmy, a jednocze秐ie dziennikarka i sommelierka, kt髍a na targach spe硁ia砤 swoje kulinarne pasje. Obok kuchni w硂skiej skosztowa mo縩a by硂 wielu innych potraw, m.in.: francuskich gratinek, hiszpa駍kich tapas czy alzackich podp硂myk體. Wachlarz produkt體 spo縴wczych zar體no mro縪nych, jak i gotowych do spo縴cia by ogromny. Ponadto w targowym menu znalaz si szereg propozycji napoj體: herbaty, wody mineralne, zdrowe soki i smoothies, wina czy alkohole rzemie秎nicze. Prawdziw rozkosz podniebienia zapewnia硑 desery lodowe oraz s硂dkie wypieki.

Czas na prawdziwe espresso

Pobyt w sektorze kawowym pozwoli zebra do秝iadczenia zar體no smakowe, jak i zawodowe. Du縜 liczba wystawc體 by砤 potwierdzeniem, 縠 w Polsce wci笨 rozwija si kultura picia tego aromatycznego napoju, a wraz z ni profesjonalne doradztwo. ?Stworzyli秏y Akademi Segafredo, 縠by pom骳 naszym klientom dba o jako舵 serwowanej kawy. Dzi阫i temu mog oni podnie舵 obroty lokalu wypracowane ze sprzeda縴 napoj體 kawowych nawet o 60%. W ramach Akademii funkcjonuje obecnie 4 trener體 barist體, kt髍zy rozpoczynali sw dzia砤lno舵 w dziale obs硊gi klienta. Takie przygotowanie pozwala im nie tylko wyszkoli personel, ale r體nie skonstruowa menu kawowe czy doradzi jak mieszank Segafredo dobra do charakteru lokalu. W najbli縮zym czasie planujemy otworzy w Warszawie centrum szkoleniowe, w kt髍ym b阣ziemy przeprowadza tak縠 szkolenia komercyjne ? m體i砤 Joanna Sobyra, kierownik ds. marketingu z firmy Segafredo Zanetti Poland. Rozm體czyni przypomnia砤, 縠 prawid硂wo zrobione espresso ma na powierzchni puszyst piank, tzw. crem. Prawid硂we espresso zaparza si przez 25 sekund i powinno mie obj阾o舵 25 ml. ?Espresso bez cremy nie istnieje. Gdy idziemy do lokalu gastronomicznego i dostajemy piwo, w kt髍ym po硂wa kufla to piana, to natychmiast je zwracamy, prosz眂 o dolewk do w砤禼iwej obj阾o禼i. Z espresso jest podobnie, jednak polski konsument bardzo rzadko reklamuje nieprawid硂wo przygotowan kaw ? m體i砤 Joanna Sobyra.

W specjalnej Strefie Coffee Village odby硑 si bezp砤tne warsztaty dla barist體, mened縠r體 kawiarni i restauracji oraz mi硂秐ik體 kawy. Alf Kramer, mi阣zynarodowy ekspert ds. kawy, podczas szkole dla barist體 z cup tastingu por體na kaw do wina. ? Kawa ma r罂ny smak, g酬bi, aromat. Osoby, kt髍e preferuj s硂dkie smaki powinny otrzyma kaw z okre秎onej mieszanki ziaren. Dobry barista doradzi klientowi gatunek, kt髍y b阣zie mu smakowa ? przekonywa.

Praktyczn wiedz dla os骲, kt髍e posiadaj lokal lub pracuj w kawiarni przekaza podczas warsztatu ?Jak stworzy kultow kawiarni? Mateusz Gaca, w砤禼iciel kawiarni ?Brisman?. ? Kultowe miejsce to takie, gdzie ludzie czuj si dobrze po obu stronach lady. Kawa zrobiona dla klienta musi by najwy縮zej jako禼i, ale bardzo wa縩e jest, by zadba o personel. Chodzi o to, aby pracownicy czuli si w pracy dobrze, mieli przekonanie, 縠 jest to rozwojowe miejsce z perspektyw coraz lepszego wynagrodzenia ? m體i.

Ponadto w strefie Coffee Village odby砤 si 9. Olimpiada Kawy?, kt髍ej organizatorem by砤 firma Apro Trade / Akademia Kawy? oraz MT Targi Polska, pod patronatem Specialty Coffee Association of Europe. Justyna Gul, jedna z uczestniczek konkursu, podkre秎a砤, 縠 to ciekawe do秝iadczenie. ? Oswajamy si ze scen, poznajemy zasady, jakimi kieruj si s阣ziowie przy ocenianiu. R體nie wi阫sza publiczno舵 jest dla nas dodatkowym wyzwaniem ? m體i砤. Podczas targ體 rozstrzygni阾o tak縠 fina 2. Olimpiady Kawy dla Szk蟪 Gastronomicznych, maj眂ej na celu podniesienie poziomu edukacji i praktycznych umiej阾no禼i przysz硑ch barist體.

Nast阷cy mistrz體

Zwiedzaj眂y codziennie przygl眃ali si emocjonuj眂ym konkursom organizowanym przez mistrz體 kulinarnych. ? Dzi阫i konkursom m硂dzie ma mo縧iwo舵 pozna cenionych szef體 kuchni i zosta dostrze縪na. Ciesz si tak縠, 縠 firmy chc wzmacnia sw骿 wizerunek poprzez wsp蟪prac ze szko砤mi gastronomicznymi i uczniami ? podsumowa Robert Sowa, autor 9. edycji presti縪wego konkursu ?Kulinarny Talent?, kt髍y odby si drugiego dnia targ體. W sk砤dzie Jury obok zawodowych szef體 kuchni zasiedli znani i lubiani dziennikarze oraz prezenterzy: Agnieszka Ko硂dziejska, Andrzej So硉ysik, Marek Sierocki, aktorki Olga Bo馽zyk i Katarzyna Cichopek, a tak縠 komentator i by硑 reprezentant Polski w pi砪e no縩ej Marcin 痚w砤kow. Na zwyci陑c體 czeka硑 cenne nagrody, a podczas og砤szania wynik體 wida by硂 硓y szcz甓cia.

Pierwszego dnia targ體 odby si drugi fina ?CHEF Culinary Cup? pod patronatem Jerzego Pasikowskiego, a ostatniego ?XII Festiwal Kuchni Greckiej? organizowany przez Teo Vafidisa. Jury 縴czy硂 uczestnikom sukces體, wszystkiego smacznego, a sobie obiadu w restauracjach, w kt髍ych szefami kuchni b阣 w przysz硂禼i wy硂nieni laureaci.

Warto禼iowe szkolenia merytoryczne

Program Targ體 EuroGastro i WorldHotel wype硁iony by szkoleniami merytorycznymi, kt髍e obejmowa硑 tematyk zarz眃zania biznesem gastronomicznym i hotelowym. Ch阾nych nie brakowa硂, a miejsca trzeba by硂 rezerwowa z wyprzedzeniem. ? Szkolenia Akademii Hotelarza skierowane s do kadry zarz眃zaj眂ej hoteli i inwestor體. Odbywaj si cyklicznie i prowadzone s przez najlepszych ekspert體 bran縪wych, lider體 swoich dziedzin ? m體i砤 Mira W硂darczyk, organizator spotkania po秝i阠onego maksymalizacji zysku z dzia砤lno禼i hotelowej.燡erzy Miklewski, w砤禼iciel firmy Projekt Hotel, podkre秎i, 縠 do sukcesu w hotelarstwie niezb阣ne jest my秎enie kategoriami pokoi, om體i te najwa縩iejsze mierniki biznesu hotelowego. Prelegent powiedzia jak stworzy bud縠t projektu oraz przedstawi dwie strategie wej禼ia na rynek. Uczestnicy spotkania zobaczyli na wykresach, od kt髍ego momentu hotel powinien stabilnie funkcjonowa, a tak縠 jaki jest optymalny moment, aby go sprzeda.

Blisko 200 uczestnik體, g丑wnie w砤禼icieli i mened縠r體 restauracji, szef體 kuchni oraz os骲, kt髍e chc rozpocz辨 biznes restauracyjny, wzi瓿o udzia w panelach gastronomicznych zorganizowanych przez firm Vision for Business. Eksperci zdradzili jak w prosty spos骲 zwi阫szy obr髏 restauracji o 20% w trzy miesi眂e oraz podpowiedzieli co zrobi, aby lokal przynosi zyski. ? Opowiedzieli秏y uczestnikom o kluczowych elementach, kt髍e wp硑waj na zarz眃zanie kosztami i personelem w rentownej restauracji. Wyk砤dy oparli秏y na naszym do秝iadczeniu oraz przyk砤dach rozwi眤a z najbardziej rentownych restauracji w Polsce ? m體i Pawe Gruba mened縠r zewn阾rzny firmy V4B. ? Ile os骲, tyle problem體, dlatego poruszamy tematy, kt髍e usprawni prac zar體no tych restauracji, kt髍e dobrze sobie radz, jak i tych, kt髍e potrzebuj transformacji, aby poradzi sobie z aktualnymi wyzwaniami ? doda.

Ponadto w cz甓ci merytorycznej targ體 znalaz砤 si konferencja pt. ?Razem wobec wyzwa rynkowych w 2017 roku? zorganizowana przez Krajow Rad Gastronomii i Cateringu oraz szkolenia: ?Dobry start gwarancj sukcesu. Czyli jak zacz辨 w gastronomii, 縠by szybko nie sko馽zy? firmy HSMI i ?Menu Engineering - jak budowa dochodowe menu restauracji" magazynu Restauracja. Debata ?Jest dramat! Nie ma ludzi do pracy? Czy rzeczywi禼ie?" zosta砤 przeprowadzona przez Made Solutions, odby硑 si tak縠 nast阷uj眂e wyk砤dy: ?Czym si je nowe media, czyli jak skutecznie promowa restauracj? Restaurant Week, ?Rebranding w gastronomii - sk砤dowe procesu i sposoby na sprawn realizacj zmian, kt髍e zwi阫sz szans na sukces biznesowy? Portalu Gastronomii, ?Skuteczny marketing hotelowy? grupy eholiday.pl oraz ?Nowe technologie w HoReCa. Jak pozyska nowych klient體 oraz zwi阫szy wolumen pojedynczego rachunku dzi阫i powermat - unikalnej technologii, 潮cz眂ej 砤dowanie bezprzewodowe z inteligentn platform mobiln? firmy Powermat Polska. Uczestnicy targ體 skorzystali r體nie ze szkole winiarskich, podczas kt髍ych dowiedzieli si jak skutecznie sprzedawa wino w restauracji i dobiera asortyment.

Najlepsi z najlepszych

Urszula Pot阦a, prezes MT Targi Polska, w podzi阫owaniu za wieloletni wsp蟪prac wr阠zy砤 Grand Prix Ireneuszowi W阦硂wskiemu, Jerzemu Pasikowskiemu, Teo Vafidisowi oraz Krzysztofowi Gonciarkowi.

W konkursie na najlepszy produkt 21. Mi阣zynarodowych Targ體 Gastronomicznych EuroGastro 2017 przyznano laureatom unikatowy tytu ?Najwy縮za Jako舵 Targ體 EuroGastro 2017?, b阣眂y synonimem doskona砮j jako禼i w bran縴 HoReCa.

W kategorii ?Wyposa縠nie zaplecza kuchennego - sprz阾 ci昕ki i meble? nagrod g丑wn otrzyma砤 firma Hendi Polska za elektryczny piec konwekcyjno-parowy kompaktowy Touch control 6xGN1/1, a wyr罂nienia przyznano sp蟪kom: Bolarus za szaf ch硂dnicz Pro C700 oraz Winterhalter Gastronom Polska za zmywark przemys硂w serii UC Connected Wash. W kategorii ?Wyposa縠nie zaplecza kuchennego - sprz阾 drobny i akcesoria? zwyci陑c zosta砤 sp蟪ka Domowe Sanatorium - Zimnoch za wyciskark wolnoobrotow Kuvings Chef CS600. W kategorii ?Wyposa縠nie sali restauracyjnej i baru? wygrana trafi砤 do firmy Chris Krzysztof Sawicki za szaf do sezonowania wo硂winy DX 1000, a wyr罂nienie za bezbutlowy dystrybutor wody pitnej BLUSODA otrzyma砤 sp蟪ka TOP SERW. W kategorii ?Sprz阾 i akcesoria dla cateringu? nagrod wr阠zono sp蟪ce Gastromedia za bufet modu硂wy WMF QUADRO, natomiast w kategorii ?Szkolenia i edukacja w bran縴 HoReCa? do Patryka Szczepa駍kiego za szkolenia w dziedzinie cukiernictwa. W kategorii ?痽wno舵 dla gastronomii? zwyci昕y砤 De Care Group, kt髍a zg硂si砤 Cukier Kokosowy BIO House of Asia, a wyr罂nienie przyznano sp蟪ce Panegara za pulp z marakui Koala. Ostatni z nagr骴 w konkursie na najlepszy produkt Targ體 EuroGasto w kategorii ?Napoje alkoholowe i bezalkoholowe? otrzyma砤 firma Kaspar Schultz za minibrowar gastronomiczny o wydajno禼i 10 hl.

W konkursie ?The Best of WorldHotel 2017? w kategorii ?Wyposa縠nie hotelu i infrastruktury oko硂hotelowej? nagroda zosta砤 przyznana firmie Magic Play za piaskownic edukacyjn. Z kolei w kategorii ?Urz眃zenia i sprz阾 dla gastronomii hotelowej? nagrodzono firm MIL-System za wytrzyma硑 sk砤dany st蟪 cateringowy z blatem z polietylenu ZOWN XL180. W trzeciej kategorii, ?Nowe technologie w zarz眃zaniu hotelem?, Jury wyr罂ni硂 firm abiLine Polska za system zarz眃zania hotelem online Save4hotels.

Ju teraz serdecznie zapraszamy na 22. edycj Mi阣zynarodowych Targ體 Gastronomicznych EuroGastro 2018 oraz 11. Mi阣zynarodowe Targi Wyposa縠nia Obiekt體 Noclegowych WorldHotel 2018, kt髍e odb阣 si w dniach 21-23 marca 2018 roku.

Przejd do

Informacje praktyczne

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • Ighp
 • Akademia Hotelarza
 • Projekt Hotel
 • Patronat prasowy:
 • Hotelarz
 • Patronat internetowy:
 • horecanet
 • Wsp蟪praca medialna:
 • e-hotelarz
 • e-gastro
 • architekci w polsce
 • basenywpolsce
 • sprz眛anie w Polsce
 • pa砤ce w Polsce
 • meblewpolsce.pl
 • klimatyzacjewpolsce.pl
 • e-konferencje.pl
 • p硑walnie i baseny
 • Promedia ambiente
 • Poradnik restauratora
 • nowo禼i gastronomiczne
 • 秝iat hoteli
 • gastrona
 • IRH
 • lighting
 • meble.pl
 • biznes meble.pl
 • zwiadowca
 • restauracje i catering
 • biznes hotel
 • sale biznesowe
 • miejsca konferencyjne
 • moje konferencje
 • sweets&coffee
 • cukiernie w Polsce
 • Portal gastronomii
 • Inwestycje w kurortach
 • turystyka 24h
 • eholiday
 • nocowanie.pl
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Organizator:
 • MT Targi Polska
 • Laureat Konkursu:
 • teraz polska